ការងារបោះពុម្ភឯកសារ

 *ការងារបោះពុម្ព​ឯកសារ

បានធ្វើការបោះពុម្ពសៀវភៅ មគ្គុទេសក៏ សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ ចំនួន ១៥ ក្បាល

+ បានបោះពុម្ពឯកសារ របស់ ឧ.ត្រី ឡុង គឹម​ហេងស្តីពីប្រវិត្តសាស្ត្រយោធា ការពារជាតិបណ្តា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន លើពិភពលោក  ចំនួន ០៣ក្បាល ស្មើនឹង ៤០៣ ទំព័រ

បាន បោះពុម្ព សៀវភៅសារណាជូននិសិ្សត ទាំង ០៥ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បានចំនួន ៦០៧ ក្បាល       រួមមាន ៖

+       វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការពារជាតិជំនាន់ទី ៨ ចំនួន ២២៤ ក្បាល

+       វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រយោធាជំនាន់ ៣ ចំនួន ២១៤ ក្បាល

+       វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបរិញ្ញាបត្រ អប់រំចិត្តសាស្ត្រ ជំនាន់ទី​១ ចំនួន ៥៥ ក្បាល

+       វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បរិញ្ញាបត្រ ភស្តុភារ បច្ចេកទេសជំនាន់ទី ១ ចំនួន ៤២ ក្បាល

+       វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាន់ទី ១  ចំនួន ៧២ ក្បាល

+ បានបោះពុម្ពប័ណ្ណចេញ ចូល បណ្ណាល័យ ជូននិស្សិត មហាវិទ្យាល័យបញ្ជាការសេនាធិការ ចំនួន ៦២    ប័ណ្ណ និងនិស្សិតអប់រំចិត្តសាស្ត្រ ចំនួន ០៤ ប័ណ្ណ ។

បានបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រ ព័ត៌មាន សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ ចំនួន ០៣ លេខ ស្មើនឹង   ១៥០ ច្បាប់

បានបោះពុម្ពសៀវភៅ បច្ចេកទេសយោធា ជូន លោក ឧ.ត្រី អ៊ុង សួង ចំនួន ១២ ក្បាល ស្មើនឹង ១៨៨៨ ទំព័រ។

ការងារថតចម្លងឯកសារ

+ ថតចម្លងឯកសារបានចំនួន ៣១៣១ សន្លឹក A3 ១៦ សន្លឹក

+  បានថតចម្លងឯកសារ សេនាធិការហ្វឹកហ្វឺនបានចំនួន ២៥៧៨ សន្លឹក A3 ១៦ សន្លឹក

លេខាធិការដ្ឋាន  ចំនួន ១៤៥ សន្លឹក

ឯកសារ ស្តីអំពី ច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោក ចំនួន ២៦០ សន្លឹក

+ ការិយាល័យភស្តុភារ បានចំនួន ១៤៨ សន្លឹក។