ប្រជុំប្រចាំខែ

-     ជារៀងរាល់ខែ ឯកឧត្តមនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯកសារ និងបណ្ណាល័យ តែងតែ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនូវ ការងារ ដែលត្រូវ​ បំពេញដល់បុគ្គលិកគ្រប់ៗរូប និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ រំលឹកដាស់តឿន និងបានធ្វើការណែនាំដល់ អ្នកក្រោម​ឱវាទ តាមថានានុក្រម ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការ​ងារ​​របស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អជូនអង្គភាព ទាំងមូលនិងបាន បង្ហាញនូវ​ចក្ខុវិស័យ​ទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់ ការ​​​កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាព។