ពីធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ និងលិខិតសរសើរ

ដោយឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែង បំពេញតួនាទីរបស់នាយទាហាន នាយទាហានរង តាមបណ្តារការិយាល័យ និងផ្នែកបាន លទ្ឋផលល្អ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ឯកសារ ក៏មានពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ និងលិខិតសរសើរជូន នាយទា ហាន នាយទាហានរង ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត។